Chiến dịch ấn tượng của McDonald’s Australia

Chiến dịch ấn tượng của McDonald’s Australia nhằm quảng bá các nhà hàng mở cửa vào ban đêm