Xác Định 14 Yếu Tố Chính Của Marketing Plan

Phát triển một kế hoạch Marketing đòi hỏi rất nhiều công việc, nhằm hỗ trợ doanh nghiệp đạt được các mục tiêu chiến lược – tăng trưởng, lợi nhuận, doanh thu, tầm ảnh hưởng,…
Các nhà tiếp thị khác nhau có thể sử dụng nhiều định dạng khác nhau để tạo kế hoạch tiếp thị, nhưng hầu hết các Marketing Plan đều bao gồm các yếu tố chung dưới đây!
Nguồn: Ori